Ondernemingsnr: 0533876815

Benaming

(voluit): Meetjeslandse Oldtimer Club vzw

(verkort): MOC VZW

Rechtsvorm: vzw

Zetel: Prinsenhofstraat 17 te 9900 Eeklo

Wijziging van de statuten:

ARTIKEL 1

De vereniging wordt opgericht als entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een vereniging; zonder winstoogmerk (hierna VZW genaamd). De VZW draagt de naam: Meetjeslandse Oldtimer Club vzw , afgekort: M.O.C. vzw. Deze naam moet voortkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de verenigvng, onmiddekijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of door de afkorting “ VZW” en het adres van de zetel van de vereniging.

ARTIKEL 2

De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest

Hij kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering mits deze bovendien de regels in acht neemt zoals vereist voor een statuutswijziging en beschreven in deze statuten.

ARTIKEL 3

De vereniging heeft tot voorwerp het promoten en gebruiken van automobielen en motoren tot en met het bouwjaar 1970, door het organiseren van manifestaties, zoals rondritten informatievergaderingen, uitstappen, organiseren en volgen van cursussen enz. Voertuigen met bouwjaar na 1970 worden enkel toegelaten na akkoord van het bestuur.

Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit voorwerp kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het voorwerp waarvoor zij werd opgericht.

Daarnaast kan de VZW alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde niet-winstgevende doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van haar doelstellingen.

ARTIKEL 4

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, doch kan evenwel te allen tijde ontbonden worden.

TITEL II: L E D E N

ARTIKEL 5-Leden

Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste drie bedragen.

Daarnaast kan iedere natuurlijke  persoon zich kandidaat stellen als lid. De kandidaat leden richten hun kandidaatstelling aan het bestuur. Het bestuur zal beslissen over de aanvaarding van de kandidaat ais lid op haar eerstvolgende vergadering. Op deze vergadering dienen minstens 3 leden van het bestuur aanwezig te zijn. De beslissing wordt genomen met een meerderheid van de aanwezige leden van het bestuur.

Het bestuur kan discretionair en zonder verdere motivatie beslissen dat een kandidaat niet wordt aanvaard als lid.

Leden hebben alle rechten en plichten die in de wet alsook in deze statuten worden beschreven.

Zij betalen een lidmaatschapsbijdrage die jaarlijks zal worden vastgesteld door het bestuur.

ARTIKEL 6-Toegetreden leden

Als lid kan tot de vereniging toetreden, ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon die door de algemene vergadering als dusdanig wordt aanvaard en dit op voorstel van het bestuur. Het verzoek om toelating van een kandidaat lid moet schriftelijk worden ingediend bij het bestuur. Toegetreden leden hebben enkel de rechten en plichten die in deze statuten worden omschreven.

ARTIKEL 7-Ontslag

Leden kunnen zich op elk ogenblik uit de VZW terugtrekken door een formeel schrijven te richten aan  het bestuur.

Toegetreden leden kunnen zich op elk ogenblik uit de VZW terugtrekken bij middel van een mondeling of schriftelijk bericht.

Niet betaling van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage betekent automatisch het ontslag als lid.

ARTIKEL 8-Jaarlijkse ledenbijdrage

De  ledenbijdrage  bedraagt  35  EUR , 80  EUR voor een sponsorend lid. Bedragen zijn aanpasbaar.

   

ARTIKEL 9-beëindiging van lidmaatschap

Als een lid handelt in strijd met de doelstellingen van de VZW, kan diens lidmaatschap, op voorstel van het bestuur of op verzoek van minstens de meerderheid van de leden, worden beëindigd.

Het lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld , heeft het recht gehoord te worden. Toegetreden leden die handelen in strijd met de doelstellingen van de VZW kunnen door éénzijdig besluit van het bestuur uitgesloten worden van lidmaatschap.

ARTIKEL 10 - rechten

Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de

vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane

inbrengsten vorderen.

TITEL III: HET BESTUUR

ARTIKEL 11-Samenstelling van het bestuur

De vereniging wordt bestuurd door een bestuur van tenminste drie leden die lid zijn van de vereniging. Indien de algemene vergadering slechts drie leden telt, bestaat het bestuur uit slechts twee personen. In ieder geval moet het aantal bestuurders steeds lager zijn dan het aantal leden van de algemene vergadering.

Binnen het bestuur hebben  de  volgende  personen  stemrecht:  alle bestuurders.

ARTIKEL 12: Duur van het mandaat van de bestuurders

De bestuurders worden benoemd voor een periode van zes jaar, doch zijn opnieuw herkiesbaar. Tussentijds benoemde bestuurders zijn slechts verkozen voor de rest van de duur van het mandaat

ARTIKEL 13-Wijze van benoeming en bezoldiging van de bestuurders

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een gewone meerderheid ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. De akten betreffende de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van onderneming rechtbank te Gent en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 14-Ambtsbeëindiging en afzetting van de bestuurders

Het  mandaat  van  de  bestuurders  eindigt  door  afzetting  door  de  algemene  vergadering,  door  vrijwillig ontslag, door het verstrijken van het mandaat, door overlijden of ingeval van wettelijke onbekwaamheid.

De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van het aantal aanwezige en /of vertegenwoordigde leden. Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de algemene vergadering.

Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan het bestuur. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dit geval, moet het bestuur binnen de twee maanden de algemene vergadering bijeenroepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien en hem daarvan ook schriftelijk in kennis zal stellen.

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 15-Bevoegdheden van de bestuurders.

Het bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Zij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de Wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Zij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.

Het bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

ARTIKEL 16-Vergaderingen

De vergaderingen van het bestuur worden voorgezeten door de oudste in anciënniteit van de aanwezige bestuurders.

ARTIKEL 17- Notulen

Van elke vergadering worden notulen gemaakt en ondertekend.

ARTIKEL 18

Het bestuur vaardigt alle interne reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt.

Het bestuur kan, indien hij dit nodig oordeelt, een afgevaardigd bestuurder of directeur benoemen, die met het dagelijks bestuur wordt belast. Deze verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling en tekent geldig namens de vereniging tegenover het Bestuur der Postchecks, de openbare en private bankinstellingen en alle andere instellingen.

ARTIKEL 19

Bestuurders die namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.

ARTIKEL 2O-Externe vertegenwoordiging

Het bestuur vertegenwoordigt de VZW als college in alle handelingen in en buiten rechte. Dergelijk collegiaal optreden van het bestuur impliceert het optreden van de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd  de  algemene  vertegengwoordigingsbevoegdheid  van  het bestuur  als  college,  wordt de vzw in en buiten rechte eveneens geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk handelen.

Het bestuur kan gevolmachtigden van de VZW aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de VZW binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de grenzen wel tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig de regels van de lastgeving.

ARTIKEL 21-Bekendmakingsvereisten

De  benoeming  van  de  leden  van  het bestuur alsook  hun  ambtsbeëindiging  wordt  openbaar gemaakt door opname van de akten tot benoeming en ambtsbeëindiging in het verenigingsdossier dat ter griffie van de ondernemingsrechtbank wordt bijgehouden, alsook door een uittreksel uit voormelde akten, bestemd om in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te worden bekend gemaakt. Uit voormelde stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de VZW vertegenwoordigen, de VZW ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 22

De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden en wordt voorgezeten door de oudste in anciënniteit van de aanwezige bestuurders.

Een lid kan zich echter door een ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid kan  evenwel  slechts  één  ander  lid  vertegenwoordigen.  Elk  lid  beschikt  slechts  over  één  stem  op  de  algemene  vergadering.

ARTIKEL 23

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor.

-het wijzigen van de statuten,

-de benoeming en de afzetting van de bestuurders,

-de goedkeuring van de begroting en van de rekening,

-de vrijwillige ontbinding van de vereniging,

-de benoeming en de uitsluiting van een lid van de vereniging,

-de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk,

-alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.

ARTIKEL 24

De  algemene  vergadering  wordt  geldig  bijeengeroepen  door  het bestuur.

Zij moet tenminste éénmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en voor de begroting van het komend jaar.

ARTIKEL 25

De algemene vergadering wordt gehouden binnen de zes maanden na afeluitingsdatum van het boekjaar.

ARTIKEL 26

Het bestuur dient bovendien  de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5 van de effectieve leden daartoe een verzoek richt aan het bestuur en dit per aangetekende brief waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval is het bestuur verplicht de algemene vergadering samen te roepen binnen de 15 werkdagen met vermelding op de agenda van de gevraagde agendapunten.

ARTIKEL 27

De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend door twee bestuurders. Alle effectieve leden moeten worden opgeroepen per mail, gewone brief, aangetekende brief tenminste vijftien werkdagen voor de vergadering.

ARTIKEL 28

De oproepingsbrief, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door het bestuur. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door 1/20 van de effectieve leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet uiteraard door het 1/20 van de leden ondertekend zijn en tenminste twee werkdagen voor de vergadering aan minstens twee leden van het bestuur overhandigd zijn. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden.

ARTIKEL 29

In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen is de beslissend stem diegene die op dat ogenblik de vergadering voorzit.

ARTIKEL 30- Statutenwijziging

Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien 2/3 van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 kalenderdagen worden gehouden volgend op de eerste algemene vergadering maar moet plaatsvinden binnen de 60 kalenderdagen volgend op de eerste algemene vergadering. Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3 der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5 van de stemmen worden besloten.

Van iedere statutenwijziging zullen de wijzigingen en de volledig gecoördineerde statuten na deze wijziging neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent.  Binnen de 30 dagen na de neerlegging dient de wijziging (bij uittreksel) bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

ARTIKEL 31

Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van het doel der vereniging vereist.

ARTIKEL 32

Een meerderheid van 2/3 der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid. Bij uitsluiting van een lid moet dit punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid worden uitgenodigd om in zijn verdediging te kunnen voorzien.

ARTIKEL 33

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door do voorzitter cn de secretaris" en opgenomen worden in een bijzonder register. Dit register kan op de zetel van de vereniging door leden en belanghebbende derden worden ingezien. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door-de-voorzitter en de secretaris- of-deor twee bestuurders en bij ontstentenis hiervan door twee leden van de algemene vergadering.

TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN

ARTIKEL 34

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 december tot 30 november.

Het bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd die gehouden wordt binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.

Titel VI

ARTIKEL 35

Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3 van de leden op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er bovendien een 4/5 meerderheid akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden.

Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de algemene vergadering vermeld worden.

Zijn geen 2/3 van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden maar mits een 4/5 meerderheid wordt akkoord gevonden om de vereniging vrijwillig te ontbinden.

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffeningsvoorwaarden.

De  activa  zullen,  na  aanzuivering  van  de  passiva,  worden  overgedragen  aan  een  vereniging  met  een belangenloze gelijkaardige doelstelling.

Van de ontbinding zal het ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars neergelegd worden op de griffie van de onderneming rechtbank . Binnen de 30 dagen

ARTIKEL 36

Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, zijn de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (het ‘WVV’genoemd) en de uitvoeringsbesluiten  van toepassing.

ARTIKEL 37

Vanaf heden kan de Meetjeslandse Oldtimer Club vzw ook giften, schenkingen en legaten ontvangen. De te volgen procedure is afhankelijk van de wijze waarop en bedrag. De bestuurders laten zich op dit moment bijstaan door een advocaat/ notaris om de wettelijke procedure te volgen. De vzw heeft echter geen erkenningsprocedure aangevraagd in zake fiscale aftrekbaarheid van giften, schenkingen en legaten.

Tijdens de bijzondere algemene vergadering  van 21.02.2021 werden de ontslagen van:

bestuurder Benjamin Blomme  met ingang van 30 10 2021

en

bestuurder Bart Bonnaerens met ingang van 15 02 2022

aanvaard.

Tijdens de bijzondere algemene vergadering van 21.02.2021 werd de zetel van de Meetjeslandse Oldtimer Club vzw verplaatst naar de Prinsenhofstraat 17 9900 Eeklo

(get) Bestuurslid MOC vzw Hendrik Stockman - Prinsenhofstraat 17  9900 Eeklo

 

Copyright